Statutenwijziging

Dossier: 17.26361

STATUTENWIJZIGING

Heden, *, verscheen voor mij, mr. Barbara Jennifer van Ligten, notaris te Amsterdam:
mevrouw Sonja Ingeborg Sylvia Samuels, wonende te Amsterdam;
in hoedanigheid van bestuurslid van de te Amsterdam gevestigde en aan het adres: 1097 EZ Amsterdam, Darwinplantsoen 24, kantoorhoudende vereniging: Vereniging Vrienden van het Park van Darwin, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65805011, hierna te noemen: “de vereniging”.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

INLEIDING
– De vereniging is opgericht op twaalf april tweeduizend zestien (12-04- 2016) bij akte verleden voor mr. B.J. van Ligten, notaris te Amsterdam.
– De statuten van de vereniging zijn sindsdien niet meer gewijzigd.
– De ledenvergadering van de vereniging heeft het besluit genomen de statuten te wijzigen, waarvan blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van de betreffende vergadering.
– Conform het bepaalde in de huidige statuten is elke bestuurder afzonderlijk bevoegd de akte van statutenwijziging te tekenen.
In verband met het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen zodanig dat deze komen te luiden als volgt:

STATUTEN ARTIKEL 1
NAAM EN WERKGEBIED
1. De Vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van het Park van Darwin en is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
2. Het werkgebied van de Vereniging betreft de aan het Darwinplantsoen gelegen groenstrook die wordt begrensd door de Gooiseweg, de Hugo de Vrieslaan, de Kruislaan en het Darwinplantsoen, hierna verder te noemen “Het Park”.

ARTIKEL 2 DOELSTELLING
De vereniging stelt zich ten doel:
1. Het behouden en zo mogelijk verbeteren van het natuurlijk en ecologisch karakter van Het Park als samenhangend groengebied;
2. Meer in het bijzonder het behouden van de in Het Park gelegen vaste plantentuin (hierna De Tuin) door het gedeeltelijk veranderen van de functie van deze tuin en ruimte te scheppen voor nieuwe functies.
3. Het behouden van het voor Het Park “aangewezen losloopgebied” voor honden.
4. De vereniging wil de onder 1 vermelde doelstelling bereiken door:
a. Het bevorderen van een passend en evenwichtig gebruik van Het Park van Darwin en de daarin gelegen Tuin.
b. Het wekken van belangstelling voor Het Park van Darwin en voor de daarin gelegen Tuin en het geven van informatie daarover.
c. Het deelnemen aan de besluitvorming over Het Park van Darwin en het optreden als onderhandelingspartner hetzij als intermediair tussen beheerders, zoals de gemeente en het stadsdeel, en gebruikers.
d. Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan gemeente en stadsdeel, omtrent de (her)inrichting of bestemmingen van Het Park van Darwin.
e. Het onderhouden van contacten en samenwerken met andere organisaties met een soortgelijke doelstelling.
f. Het werven van leden in de nabije en verdere omgeving binnen het stadsdeel Oost.
g. Door andere middelen in te zetten welke kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.
h. Het Park en De Tuin rolstoeltoegankelijk te maken.

ARTIKEL 3 GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse bijdragen van de leden;
b. subsidies en donaties.

ARTIKEL 4
LEDEN EN DONATEURS
1. De vereniging kent leden en donateurs
2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder en rechtspersonen die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur.
3. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging te steunen met een bijdrage.
4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan het doen toekomen van de aan de vereniging toegezegde donatie.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

ARTIKEL 5
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op redelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met een opzegtermijn van vier weken.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor dat jaar geheel verschuldigd.

ARTIKEL 6
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage, die door de ledenvergadering zal worden vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

ARTIKEL 7 BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) natuurlijke personen van achttien jaar of ouder, die door de ledenvergadering uit de leden worden benoemd.
2. De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.
3. Een bestuurslid treedt voor drie (3) jaar aan. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
4. De ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

ARTIKEL 8
DAGELIJKS BESTUUR . VERTEGENWOORDIGING
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de ledenvergadering en voorts met de leiding en regeling van de dagelijkse gang van zaken.
3. De vereniging wordt in het algemeen vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur van wie in ieder geval één lid is van het dagelijks bestuur.
4. Het bestuur is gemachtigd commissies te benoemen.

ARTIKEL 9
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
1. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. De schorsing eindigt wanneer de ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. bedanken;
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
c. door overlijden.

ARTIKEL 10 HET BESTUUR
1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een leden vergadering te beleggen waarin de open plaats(en) in gevuld word(t)(en).
2. Naast de begrootte uitgaven is het bestuur, zonder goedkeuring van de ledenvergadering, gemachtigd tot het sluiten van overeenkomsten en het doen van aankopen tot een bedrag van vijf honderd euro (€ 500,00) per jaar. De ledenvergadering dient zijn goedkeuring te verlenen met meerderheid van stemmen voor alle andere aankopen.
3. De ledenvergadering is bevoegd een lijst van besluiten op te stellen waarvoor het bestuur vooraf goedkeuring van de ledenvergadering nodig heeft. Deze lijst kan door de ledenvergadering worden aangevuld of gewijzigd. Het bestuur wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van deze lijst.

ARTIKEL 11
FINANCIEEL JAARVERSLAG, KASCOMMISSIE
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks een begroting en financieel jaarverslag op te stellen.
3. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, tenzij de ledenvergadering deze termijn verlengt, zijn financiële jaarverslag uit.
4. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de bankrekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht de boeken en bescheiden van de vereniging tien jaar lang te bewaren.

ARTIKEL 12 LEDENVERGADERINGEN
1. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden . In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het inhoudelijke jaarverslag;
b. het financiële jaarverslag;
c. het verslag van de kascommissie;
d. de begroting;
e. benoeming van de kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
f. voorziening in vacatures;
g. voorstellen van het bestuur of de leden.
3. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeen roepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
5. De ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

ARTIKEL 13
TOEGANG EN STEMRECHT TIJDENS DE LEDENVERGADERING
1. Toegang tot de ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn en degenen, die daartoe door het bestuur en/of de ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenvergadering worden gehouden.

ARTIKEL 14 NOTULEN
Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt.

ARTIKEL 15
BESLUITVORMING VAN DE LEDENVERGADERING
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

ARTIKEL 16 STATUTENWIJZIGING
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, digitaal aan de leden hebben voor gelegd.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen met uitzondering van de wijziging van artikel 2 en dit lid van dit artikel welke alleen kunnen worden gewijzigd in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig is en tenminste een aantal van drie/vierde van het aantal leden in die vergadering voor de wijziging heeft gestemd.
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

ARTIKEL 17
ONTBINDING VEREFFENING
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel, zijn van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
3. Een batig liquidatiesaldo zal besteed worden ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

ARTIKEL 18
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement voorstellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

ARTIKEL 19 SLOTBEPALINGEN
1. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt zoals bijvoorbeeld e-mail.
3. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend zestien.
WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om 10.35 uur (volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Het Park van Darwin met zijn bloementuin aan het Darwinplantsoen is een ware oase van stilte en rust en een fontein van bloemen. Een plekje in Amsterdam, waar je de vogels nog hoort fluiten van plezier. De vereniging Vrienden van Park Darwin zorgt in samenwerking met het stadsdeel voor beheer en onderhoud van de Bloementuin.